Polityka

VII FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA

26-27 Sierpień 2022Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne, dotyczące przetwarzania przez PEGAZ PUH. (dalej PEGAZ), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, Partnerów, Kontrahentów oraz Osób chcących rozpocząć lub prowadzących współpracę z PEGAZ, w tym również osób odwiedzających strony internetoww PEGAZ .

Niniejszym, szanując Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy z Państwa wiedział w jakim zakresie Państwa dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach zbierane, komu mogą być udostępniane, jak są chronione i jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują.

Polityka ma charakter ogólny jednakże w naszym przekonaniu jest wystarczająca do spełnienia obowiązku informacyjnego, jaki jest przez PEGAZ realizowany na podstawie wymagań, jakie nakłada na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które będzie obowiązywało od dnia 25 maja 2018 roku.

Z tego miejsca pragniemy Państwa poinformować, iż PEGAZ jest administratorem Państwa danych osobowych a w przypadku konieczności kontaktu uprzejmie prosimy o korzystanie z poniższych danych:

Dane kontaktowe: Pegaz PUH

ul. Dobrowolskiej 5B/49, 25-437 Kielce tel. +48 502 303 293 NIP: 657 164 49 81, REGON: 291127695 Inspektor Ochrony Danych PEGAZ: E-mail: kontakt@polishbusiness.biz

II. Podstawa prawna

Niniejszy dokument odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” (obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku)

III. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
 1. Jeśli jesteś naszym Klientem,  to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji przez PEGAZ procesu sprzedaży swoich usług i produktów, przekazania ofert, propozycji i informacji biznesowych,  wymaganych przepisami prawa rozrachunków w tym wystawienia dokumentów potwierdzających  sprzedaży, księgowania, spraw  podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń jak również bieżącego kontaktu z Państwem jako naszym Klientem.
 2. Jeśli jesteś naszym Kooperantem Twoje dane osobowe będą nam  niezbędne w celu  realizacji  usług, ich rozrachunku, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń jak również bieżącego kontaktu w tym zakresie. Podstawą przetwarzania są umowy cywilno-prawne, porozumienia, zlecenia zawarte pomiędzy Państwem a PEGAZ.
 3. Jeśli jesteś naszym Partnerem biznesowym Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań, wynikających bezpośrednio z relacji biznesowych (interesu prawnego) pomiędzy PEGAZ, a podmiotem, którego jesteś przedstawicielem.

Pragniemy również poinformować, iż Twoje dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych bez Twojej zgody.

IV. Jaki dane osobowe możemy przetwarzać?

Pozyskując i przetwarzając Twoje dane osobowe kierujemy się zasadą adekwatności co oznacza, że zakres gromadzonych przez nas danych jest adekwatny do celów, które zostały wyznaczone.

 1. Klient – nazwa klienta, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko do kontaktu, adres email, numer telefonu, imię i nazwisko osoby reprezentującej, numer REGON oraz NIP. Dodatkowo gromadzimy te dane, które nam przekazujesz w dokumentach  takich  jak formularze zgłoszeniowe, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej”, „zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON”
 2. Kooperant – nazwa dostawcy, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego oraz adres email.
 3. Partner biznesowy – nazwa partnera, imię i nazwisko osoby reprezentującej, dane kontaktowe osób w celu bieżącej współpracy w ramach umowy lub wspólnego przedsięwzięcia, NIP, REGON, adres email.

Firma PEGAZ nie przetwarza danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.

V. W jaki sposób zbieramy dane osobowe

Dane osobowe pozyskujemy z różnych źródeł w zależności od kategorii osób, których dotyczą. W przypadku naszych Klientów, Kooperantów, Partnerów biznesowych dane zbierane są przez naszych przedstawicieli handlowych, z oficjalnych źródeł w internecie lub pochodzą od Państwa bezpośrednio, z prowadzonej korespondencji lub spotkań biznesowych, w celu nawiązania współpracy biznesowej. Dane naszych Klientów oraz Partnerów Biznesowych pochodzą również w wyniku wieloletnich kontaktów biznesowych, które zbierane były podczas prowadzonych rozmów o współpracy lub w trakcie współpracy gospodarczej.

VI. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa.

VII. Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

PEGAZ jako administrator Państwa danych osobowych zapewnia aby Państwa uprawnienia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, były realizowane w należyty sposób. Dotycz to w szczególności:

 • Prawa do bycia poinformowanym – mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez PEGAZ przetwarzane oraz w jaki sposób jest to realizowane.
 • Prawo do sprostowania – w przypadku sytuacji, w których okaże się, że Państwa dane są niekompletne lub niepoprawne, mają Państwo prawo do ich sprostowania.
 • Prawo do „bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo żądania od nas abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy.
 • Prawo do ograniczonego przetwarzania – na Państwa wyraźne żądanie będziemy zobowiązani do zablokowania dostępu do Państwa danych osobowych przez upoważnione osoby.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w przypadku kiedy otrzymamy Państwa sprzeciw, dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dane nie będą przetwarzane o ile nie będą miały miejsca inne przesłanki, na podstawie których przetwarzanie będzie mogło być kontynuowane.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych – mają Państwo prawo oczekiwać, iż na Państwa żądanie Państwa dane osobowe zostaną przekazane w czytelnym formacie oraz w bezpieczny sposób do innego administratora
 • Prawo do wniesienia skargi – w przypadku kiedy uznacie Państwo iż nasze postępowanie w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia 25.05.2018 – GIODO)

W przypadki kiedy widzisz konieczność skontaktowania się z nami w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym w zakresie Twoich praw, proszę o kierowanie przedmiotowej korespondencji na adres Inspektora Danych Osobowych – dane kontaktowe znajdują się we Wprowadzeniu do niniejszej Polityki.

VIII. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym nadrzędnym interesem dlatego też gwarantujemy Tobie, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie.

Oto główne zasady, którymi się kierujemy, przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Zakres zbieranych przez nas danych osobowych jest minimalny ale wystarczający do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w konkretnym celu oraz w oparciu o legalną przesłankę.
 • Jeśli sytuacja będzie tego wymagała jesteśmy gotowi aby bez zbędnej zwłoki Twoje dane poprawić.
 • Zawsze Ci odpowiemy jeśli będziesz chciał się dowiedzieć jakie dane osobowe, Ciebie dotyczące, przetwarzamy.
 • Wykorzystujemy wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjna aby móc realizować przysługujące Ci prawa w określonych terminach.
 • Twoje dane nie są przetwarzane przez nas bezterminowo – zależy to od aktualności celu lub istniejącej innej przesłanki na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Twoje dane są przetwarzane w zabezpieczonych systemach, do których mają dostęp upoważnione i przeszkolone osoby.
 • Chronimy Twoje dane przez dostępem osób niepowołanych, ich utratą lub zmianą oraz formami przetwarzania, które będą niezgodne z przepisami prawa oraz naszych wewnętrznych regulacji.
 • W sytuacjach, kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom odbywa się to na podstawie właściwej umowy, gwarantującej nam, że Twoje dane są przetwarzane w równie bezpieczny sposób.
 • Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w automatyczny sposób ani profilowane.
IX. Udostępnianie danych innym podmiotom

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na nasze zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jak również Partnerom współpracującym z PEGAZ.

Dostęp do danych osobowych posiadają również podmioty, które wspierają PEGAZ w codziennej działalności, takie jak: kancelarie adwokackie, firmy kurierskie, podmioty świadczące obsługę informatyczną, akwizycyjną, matchmakingową.

W przypadkach wymaganych przepisami prawa Państwa dane jesteśmy zobowiązani przekazać do upoważnionych instytucji państwowych.

X. Przekazywanie Państwa danych poza obszar UE

Z uwagi na fakt, iż PEGAZ jest spółką o zasięgu międzynarodowym Państwa dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do podmiotów działających z PEGAZ w ramach współpracy partnerskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie na podstawie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, określających środki ochrony, którym Państwa dane będą podlegać.

XI. Bezpieczeństwo witryn internetowych PEGAZ

PEGAZ dba o zaufanie i prywatność użytkowników serwisów www i informuje, że gromadzone w dziennikach logów dane służą wyłącznie do celów administrowania witryną. Nie zbieramy danych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu, jak również nie przekazujemy takich danych do jakiejkolwiek strony trzeciej. W serwisach PEGAZ nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych danych osobowych typu: imię, nazwisko, adres email, adres fizyczny, za wyjątkiem zleconych nam przez właścicieli danych usług reklamowo- promocyjnych, które mogą zawierać ww. dane.

 • Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów www przechowywane są zapytania http kierowane do serwera, na którym utrzymywany jest serwis PEGAZ.  Automatycznie pobierane informacje to:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • liczba odwiedzin witryny,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu polonia4um.com nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o lokalizacji urządzenia za pomocą którego następuje dostęp do serwisu polonia4um.com,
 • informacje o przeglądarce użytkownika, Odwiedzający, korzystając z serwisu polonia4um.com, wyraża zgodę na automatyczne pobieranie wyżej wymienionych danych. Odwiedzający serwis polonia4um.com wyraża zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych.
 • Pliki typu „cookie”

W celu lepszego działania serwisu PEGAZ śledzenia prawidłowości ruchu internetowego, tworzenia statystyk, optymalizacji wyświetleń zawartości serwisu PEGAZ użytkownikom, zbierane są informacje zawarte w plikach cookies. Technologia ta umożliwia zostawienie informacji o witrynie PEGAZ, w formie plików tekstowych, w Państwa przeglądarce, w urządzeniu końcowym. Technologia ta nie umożliwia identyfikacji użytkownika, a jedynie identyfikację urządzenia i przeglądarki. Korzystanie z witryny PEGAZ bez zmiany uprawnień odnośnie plików cookies, oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez PEGAZ  plików cookies i umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie plików typu „cookie” należy zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby każdorazowo otrzymywać powiadomienie o pliku cookie i mieć możliwość akceptacji bądź jego odrzucenia.

 • Odnośniki do innych stron

Serwis PEGAZ zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W trosce o dobro użytkowników namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu PEGAZ.

 • Zapytania

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania witryny WWW należy kierować  pod adres kontakt@polishbusiness.biz  lub pocztą tradycyjną.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami


PEGAZ

Tel. +48 502 303 293 e-mail: kontakt@polishbusiness.biz www.polishbusiness.biz

Urząd Miasta Tarnowa

Agnieszka Klimek tel. +48 14 68 82 820, e-mail: a.klimek@umt.tarnow.pl Kinga Młynaryk, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl Fax. +48 14 688 28 20 www.tarnow.pl